Nowe wyniki badań izotopowych i chemicznych wód leczniczych Ciechocinka

Arkadiusz Krawiec

Abstrakt


W uzdrowisku Ciechocinek są eksploatowane solanki typu Na+ — Cl– z warstw jurajskich. Analizie poddano wcześniejsze dane chemiczne i izotopowe, jak i wyniki własnych badań tych wód. Są to prawdopodobnie głównie wody paleoinfiltracyjne z okresów przedczwartorzędowych. Na możliwość zasilania w klimatach ciepłych wskazuje ich skład izotopowy. Wskaźniki chemiczne Cl–/Br– i Br–/J– wskazują na dominację zasolenia pochodzącego z ługowania utworów solonośnych. Wykazano, że wody z niektórych ujęć mają stały skład chemiczny, lecz w wodach ze wszystkich opróbowanych ujęć zaznacza się tendencja do zmian składów izotopowych w kierunku niższych wartości δ18O i δD.

NEW RESULTS OF THE ISOTOPE AND HYDROCHEMICAL INVESTIGATIONS OF THERAPEUTICAL WATERS OF CIECHOCINEK SPA.

Summary
Brines of Na-CI type from the Jurassic aquifer are used for Ciechocinek Spa mineral water supply. Previous chemical and isotopic data and the results of recent water analyses have been interpreted. These are probably meteoric waters of the pre-Quaternary age. Their isotopic composition indicates the recharge during periods of warmer climate. The values of Cr-/Br- and Br -/J- ratios indicate the predominance of salinity originating from salt dissolution. It has been proved that water sampIes taken from some of the wells show a stable chemical composition, but the isotopic composition of waters from all the sampled wells in Ciechocinek Spa is variable and trends towards lower values of δ18O and δD.

Pełny tekst:

PDF