Formy akumulacji piasku na równi zalewowej Odry między Koźlem a ujściem Kłodnicy

Leszek Kurowski

Abstract


Sedymentacja piasku na obszarze równi powodziowej, według dostepnej literatury, związana jest najczęściej z tworzeniem krewas i glifów krewasowych. W opinii autora takie podejście do tego zagadnienia jest daleko idącym uproszczeniem. Mechanizm powstawania form akumulacji piasku na obszarze równi powodziowej, nie ma nic wspólnego z tworzeniem krewas i glifów krewasowych. Są to: „nasypy za wałem przykorytowym” oraz „powodziowe nasypy powrotne”. Z etapem wylewania wód autor wiąże akumulację piasku w „nasypach za wałem przykorytowym”, natomiast w stadium opadania wód mogą tworzyć się „powodziowe nasypy powrotne”. Formy te opisane zostały tutaj ze współczesnego środowiska aluwialnego (dolina górnej Odry) i trudno jest określić prawdopodobieństwo zachowania i rozpoznania „nasypów za wałem” i „nasypów powrotnych” w osadach kopalnych.

SAND ACCUMULATION FORM S ON THE FLOOD PLAIN OF THE ODRA RIVER BETWEEN KOŹLE CITY AND MOUTH OF THE KLODNICA RIVER (SW POLAND)

Summary
According to available bibliography, sand sedimentation on a flood plain area is mostly connected to development of crevasse and crevasse splay. In authors opinion such a treatment of the problem is a great simplification. New sand accumulation forms developed on a flood plain are described in this paper. They are: "bars behind a levee" and "flood return bars ". According to the author, the mechanism of their formation is not connected to development of the crevasse and crevasse splay. Sand accumulation within bars behind a levee would be related to an overflow of river waters; on a flood plain, whereas flood return bars may develop during a period of a decrease of flood water level. The sand accumulation forms described in this paper were developed within a modern environment (upper Odra river valley) but it is difficult to assess a probability of preservation and recognition of these forms within fossil deposits.

Full Text:

PDF (Polish)