Zmiany czasowe siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi w SE Polsce

Czesław Królikowski, Andrzej Sas-Uhrynowski

Abstract


Zmiany czasowe siły ciężkości są wywołane kilkoma zjawiskami: zmianami stałej grawitacji i obrotu Ziemi, ziemskimi i oceanicznymi przypływami a także przemieszczeniami mas skalnych. Zmiany pola magnetycznego Ziemi składają się ze zmian krótko- i długo-okresowych. Te ostatnie mogą być związane (przynajmnie po części) z procesami geologicznymi zachodzącymi w skorupie ziemskiej.

Dla obserwacji zmian czasowych zastosowano nowoczesną aparaturę pomiarową oraz specjalną dokładną metodykę pomiarów. Przedstawiono wyniki trzech serii pomiarów wykonanych w prawie rocznych odstępach. Maksymalne zmiany wydają się być związane z nieciągłością grawimetryczną Czersk–Kock (wgłębnym rozłamem w skorupie) i zjawiskami geodynamicznymi tego obszaru.

TEMPORAL CHANGES OF THE GRAVITY AND EARTH MAGNETIC FIELD IN SE POLAND

Summary
Temporal gravity variations are caused by several phenomena: changes of gravitational constant and Earth rotation, Earth and ocean tides and terrestrial mass displacement. The Earth magnetic field variations consist of the short-period changes and long-term variation. The latter one may be associated (at least partly) with geological processes within the Earth's crust. For observation of the temporal variations the special, precise measurement technique and modern instruments were applied. The results of three series of measurements made in nearly one year intervals have been presented. Maximal variations are presumably related to the Czersk-Kock gravity discontinuity (deep crustaljracture) and geodynamic phenomena of the area.

Full Text:

PDF (Polish)