Zmienność mineralizacji wód górnokredowych Gorzanowa

Barbara Kiełczawa

Abstract


Wody zmineralizowane Gorzanowa, mimo zróżnicowania stopnia mineralizacji charakteryzują się stałością względnego składu jonowego. W ukształtowanym typie hydrochemicznym wody, HCO3-Ca(–Na) wyróżniono dwie grupy wód. Oznaczono je na podstawie zawartości jonów Mg+2, SO4-2 i Cl-. Omawiane wody stanowią mieszaninę dwóch rodzajów wód: słabo zmineralizowanej wody najpłytszego horyzontu lub wody bezpośredniej infiltracji i wody mineralnej głębokiego krążenia. Procentowy udział wód słabo zmineralizowanych w obrębie całego złoża wynosi od min. 2,5% do max. 77,8%. W dłuższym okresie obserwacji zauważa się zmienność udziału składowej słabo zmineralizowanej w poszczególnych ujęciach.

MINERALIZATION VARIABILITY WATERS FROM OF UPPER CRETACEOUS GORZANÓW (SUDETY MTS. SW POLAND)

Summary
Mineral waters from Gorzanów are characterized by stability of their relative ion composition. In a hydrochemical type of water, two groups can be distinguished. They are marked according to their ion contents (Mg+2, SO4-2 and Cl-). Waters from wells in Gorzanów are a mixture of highly mineralized deep circulation waters and infiltration waters. The participation of infiltration waters in the whole deposit is between 2,5% and 77,8%. With research time the lability of low mineralized waters participation in Gorzanów intakes can be observed.

Full Text:

PDF (Polish)