Osady źródeł wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego

Jacek Rajchel, Mariola Marszałek, Lucyna Rajchel

Abstract


Źródła wód siarczkowych Karpat i zapadliska przedkarpackiego posiadają charakterystyczne osady, będące efektem procesów biogenicznych i chemicznych. Na osad ten składają się głównie kolonie bakterii siarkowych barwy białej, różowej, purpurowej i fioletowej, usytuowane w niszach źródłowych i na drodze odpływu wody. W wyniku procesów metabolicznych bakterie te doprowadzają do strącania substancji mineralnych: siarki i gipsu. Są one podścielone przez osad czarny, bogaty w minerały wyniesione z podłoża przez wypływającą wodę, oraz w obumarłą materię organiczną i piryt, jak również siarkę i gips.

DEPOSITS OF SULPHUROUS SPRING WATERS FROM THE CARPATHIANS AND THE CARPATHIAN FOREDEEP (SOUTHERN POLAND)

Summary
Springs of sulphurous water in the Carpathians and the Carpatian Foredeep reveal characteristic deposits, which are result of biogenic and chemical processes. These deposits consist mainly of white, pink, purple or violet colonies of sulphuric bacteria, localized on the bottoms of the springs and along their water outlets. Metabolic processes of these bacteria result in precipitation of mineral substances: sulphur and gypsum. These coloured deposits are underlain by black deposits rich in minerals, derived from the basement by the spring water, as well as in organic matter and pyrite, and subordinate sulphur and gypsum.

Full Text:

PDF (Polish)