Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna eudalitu z masywu Chibiny (Płw. Kolski, Rosja)

Lucyna Natkaniec-Nowak

Abstract


W pracy przedstawiono charakterystykę mineralogiczno-geochemiczną eudialitu z Chibin (Płw. Kolski) na tle innych światowych wystąpień tego minerału. Duże koncentracje eudialitu, spotykane najczęściej w ziarnistych skupieniach w lujawrytach, mogą być wykorzystane jako potencjalne źródło surowców radioaktywnych. Tezę tę potwierdziły wykonane badania fazowe. Na podstawie analiz chemicznych eudialitu stwierdza się, że minerał ten zawiera podwyższone koncentracje tlenków ZrO2, Na2O, CaO i MnO. Stwierdzono ponadto nieznaczne zmiany parametrów komórki elementarnej badanego eudialitu. Widmo absorpcyjne oraz obszerna jego interpretacja stanowi niewątpliwy przyczynek do poznania natury tego minerału.

THE MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF EUDIALYTE FROM KHIBINY MASSIF (KOLA PENINSULA, RUSSIA)

Summary
The paper presents the mineralogical and geochemical characteristic of eudialyte from Khibiny Massif (Kola Peninsula) with references to other occurrences of this mineral in the world. The large concentrations of eudialyte usually found in granular form ofluiavrite can be considered as potential sources of radioactive materials. This has been confirmed by the phase researches. The chemical analysis proved the presence of increased amountsZrO2, Na2O, CaO and MnO. Slight changes in basic cell parameters of tested eudialyte have beenfound additionally. The absorption spectrum ofeudialyte shown in the paper and its interpretation should give better approach to our knowledge of the nature of this mineral.

Full Text:

PDF (Polish)