Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach

Paweł Filipiak

Abstract


Analiza palinologiczna trzynastu próbek z otworu wiertniczego Jabłonna IG1 wykazała, że tylko dwie z nich, pochodzące z warstw zarębiańskich, są pozytywne. Wiek tych próbek określono na późny turnej (zony mikroflorystyczne PC i CM). Pozostałe składniki kerogenu to liczne prazynofity (Leiosphaeridium i Tasmanites), pojedyncze akritarchy, tkanki roślin wyższych oraz substancja amorficzna. Świętokrzyskich (Jabłonna IG1) -

NEW PALYNOLOGICAL DATA ON THE UPPER TOURNAISIAN FROM THE BORKÓW SYNCLINE IN THE HOLY CROSS MOUNTAINS (JABŁONNA IG1 , CENTRAL POLAND)

Summary
Thirteen samples from the Jabłonna IG ! borehole were palynologicaly examined, only two of them (from Zaręby Beds) contained palynomorphs. The age of those samples is determined as late Tournaisian (PC and CM Miospore Zones). Remaining components of kerogen are: numerous Prasinophyta (Leiosphaeridium and Tasmanites), solitary Acritarcha, fragments of plants conductive tissue and amorphous matter.

Full Text:

PDF (Polish)