Tufity biotytowe w eocenie otworu Biały Dunajec PAN-1 na Podhalu

Beata Kępińska, Maciej Pawlikowski, Jan Nagel

Abstrakt


Opisano serię piroklastyczną zawierającą sześć wkładek tufitów ze spągowej części paleogenu podhalańskiego w otworze wiertniczym Biały Dunajec PAN-1. Seria ta znajduje się na głębokości 2056- 2089 m, poniżej typowych warstw szaflarskich dolnych, a powyżej zlepieńców węglanowych eocenu środkowego. Wiek serii z tufitami został określony jako najwyższy eocen (priabon). Badania mineralogiczno-petrograficzne i rentgenograficzne wskazują, że tufity są zbliżone charakterem do skał klasy dacytu lub andezytu. Materiał piroklastyczny jest w różnym stopniu przeobrażony. Tufity zawierają także zmienną domieszkę kalcytu mającego charakter synsedymentacyjny, który częściowo jest przekrystalizowany w kalcyt średniokrystaliczny Tufity są prawdopodobnie efektem działalności jednego, niezbyt odległego centrum magmowego. Ich pozycja stratygraficzna i skład mineralny są zbliżone do tufitów opisanych przez Głazka i in. (1998) z doliny Suchej Wody. W regionalnym ujęciu, seria ta odpowiada przypuszczalnie tufitowemu poziomowi tzw. piaskowca biotytowego z Malej Niziny Węgierskiej.

BIOTITIC TUFFITES IN THE EOCENE FROM THE WELL BIAŁY DUNAJEC PAN-1 (PODHALE REGION, SOUTHERN POLAND)

Summary
The pyroclastic series containing six tuffitic intercalations from the bottom part of the Podhale Palaeogene recognized in the well BiałyDunajec PAN-1 was described. The series is situated at the depths of2056-2089 m, below typical Flysch Lower Szaflary Beds and above the Middle Eocene carbonate conglomerates. The age of the series with tuffites was defined as the uppermost Eocene(Priabonian). Mineralogical-petrographical investigations and X-ray analyses indicate that pyroclasitc material found in tuffites is of character similar to rocks of dacite or andesite class. Pyroclastic material is altered. Additionally, tuffites contain admixture of syngenetic calcite partially recrystallized up to medium crystalline size. Tuffites were probably deposited as a result of activity of one, localized not ve1y far, magmatic center. Stratigraphic position of tuffites as well as mineral composition may suggest their similarity to tuffites described by Głazek et al. (1998) from the Sucha Woda valley. From the regional point of view, the described series with tuffites may correspond to the tuffitic level of the so-called biotite sandstone known from the Little Hungarian Plain.

Pełny tekst:

PDF