Związek mineralizacji kruszcowej z tektoniką łuski Bystrego (Bieszczady, Karpaty zewnętrzne)

Barbara Rybak

Abstract


W kredowych i paleogeńskich skałach łuski Bystrego w strefie przeddukielskiej, obserwowano mineralizację kruszcową, którą podzielono na pierwotną, występującą w postaci pirytu, markasytu, sfalerytu i galeny oraz epigenetyczną reprezentowaną przez realgar i aurypigment. Mineralizacja pierwotna nie wykazuje związku z tektoniką łuski Bystrego. Natomiast mineralizacja epigenetyczna jest związana z dyslokacjami oraz występuje w spękaniach zespołu ciosu poprzecznego T, rzadziej podłużnego L i skośnego D2.

THE CONNECTION BETWEEN METALLIC MINERALISATION AND TECTONICS OF THE BYSTRE THRUST-SHEET (BIESZCZADY MOUNTAINS, OUTER CARPATHIANS, SE POLAND)

Summary
The studies are concentrated on the northern part of the Fore Dukla unit called the Bystre thrust-sheet. The metallic mineralization observed in Cretaceous and Paleogene rocks of the studied area is of two kinds: original and epigenetic. The minerals such as: pyrite, marcasite, sphalerite and galena belong to the primary mineralisation. Otherwise, realgar and orpiment belong to the epigenetic mineralization. There is no connection between the primary mineralization and the tectonics of the Bystre thrust-sheet. The epigenetic mineralization associates dislocated zones. The structural analysis of joint sets proved that this kind of mineralisation is characteristic for transversal joints T, rarely longitudinal joints L and oblique joints D2.

Full Text:

PDF (Polish)