Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek"

Piotr Krzywiec, Marek Jarosiński, Jerzy Twarogowski, Stanisław Burliga, Jan Szewczyk, Stanisław Wybraniec, Grzegorz Czapowski, Piotr Zientara, Zdzisław Petecki, Aleksander Garlicki

Abstract


Celem prowadzonych prac było określenie budowy geologicznej czapy anhydrytowej oraz nadkładu wysadu solnego „Damasławek”. Podstawowym narzędziem badawczym były wysokorozdzielcze dane sejsmiki refleksyjnej. Dodatkowo wykonano pomiary i interpretację danych geoelektrycznych, oraz reinterpretację archiwalnych danych grawimetrycznych i geofizyki otworowej. Uzyskane dane sejsmiczne charakteryzowały się wysoką jakością. Zintegrowana interpretacja geofizyczno-geologiczna pozwoliła na bardzo precyzyjne określenie głównych i podrzędnych deformacji tektonicznych, rozwiniętych w obrębie czapy oraz w jej nadkładzie. Zidentyfikowano wiele reaktywowanych uskoków inwersyjnych, które najprawdopodobniej przynajmniej częściowo były związane z ruchami przesuwczymi. Analiza sejsmostratygraficzno-tektoniczna pokazała, iż niektóre strefy uskokowe były aktywne również w czwartorzędzie.

GEOPHYSICAL-GEOLOGICAL STUDY OF CAPROCK AND OVERBURDEN OF THE "DAMASŁAWEK" SALT DOME (CENTRAL POLAND)

Summary
The goal of completed research project was to establish reliable geological model of cap rock and overburden of the "Damasławek" salt dome. High-resolution reflection seismic profiling was main research method used for this project. Additionally, geoelectrical profilingand interpretation as we l! as reinterpretation of available gravity and well log data was completed. Acquired seismic data were ofvery high quality. Integrated geophysical-geological interpretation allowed the major and subordinate tectonic deformations present within cap rock and salt domes overburden to be precisely distinguished. Numerous inversion faults possibly at least partly related to strike-slip movements were identified. Seismostratigraphic-tectonic analysis showed that some of identified fault zones were active also during the Quaternary.

Full Text:

PDF (Polish)