Zlewisko, zlewnia, dorzecze

Kazimierz Rdzanek

Abstract


Wprowadzane w Polsce zarządzanie zasobami wodnymi oparte jest na obszarach hydrograficznych, lecz obejmuje także wody podziemne. Jednym z warunków dobrego zarządzania jest precyzyjna terminologia. Proponujemy rozdzielenie pojęć zlewnia i dorzecze według natury zjawisk. Pierwsze obejmuje obszar wszystkich spływających wód, włącznie z podziemnymi, drugie dotyczy obszaru spływu tylko wód powierzchniowych. Strefy zachodzenia na siebie zlewni i dorzeczy wyróżniono jako wspólny obszar zasilania.

CATCHMENT BASIN, CATCHMENT AREA, SURFACE CATCHMENT AREA

Summary
Coming in force water management in Poland bases on hydrographic areas but comprises also groundwater. Exact terminology is a prerequisite ofsatisfactory management. The author tends to separate the terms catchment area and surface catchment are a according to nature of the phenomenons. The former concerns of the area of the runoff of all water, together with subsurface one, the latter refers to the area of the runoff of surface water only. Covering zones of catchment and surface catchment areas are discriminated as common alimentalion areas.

Full Text:

PDF (Polish)