Zróżnicowanie stratygraficzne lessów okolic Grabowca na Wyżynie Lubelskiej

Leopold Dolecki, Józef Wojtanowicz

Abstract


Lessy z okolic Grabowca praktycznie nie mają dokumentacji litologicznej i stratygraficznej; do niedawna sądzono, że występują tam tylko lessy z ostatniego zlodowacenia. Podczas badań stwierdzono wyraźne zróżnicowanie stratygraficzne lessów. Występują tam lessy ze zlodowaceń wisły, warty oraz odry rozdzielone licznymi hiatusami oraz glebami kopalnymi, różnej rangi stratygraficznej, stanowiącymi podstawę szczegółowych badań stratygraficznych.

STRATIGRAPHIC DIFFERENTIATION OF LOESSES IN GRABOWIEC ENVIRONS (LUBLIN UPLAND, EASTERN POLAND)

Summary
Lithologic and stratigraphic description of these loesses is almost absent in literature; not long ago only the loesses from the last glaciation were considered to occur there.We found that the loesses in this area are stratigraphically very differentiated. There, there are loesses of the Wisla, Warta and Odra glaciations divided by numerous hiatuses and fossil soils of different stratigraphic rank which constitute a basis for detailed stratigraphic investigations.

Full Text:

PDF (Polish)