Punktowe mikroanalizy izotopowe tlenu w kwarcu diagenetycznym

Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

Abstract


Cementacja kwarcowa stanowi jedną z głównych przyczyn redukcji porowatości i przepuszczalności w basenach osadowych. Chemizm autigenicznego kwarcu odzwierciedla skład fluidów, z których wykrystalizowało spoiwo kwarcowe. W celu oszacowania go przebadano punktowo stosunki izotopowe tlenu w kwarcu piaskowca z otworu wiertniczego Żarnowiec IG 1 (arenit kwarcowy). Punktowa analiza δ18O w kwarcu autigenicznym i detrytycznym przy pomocy spektrometru wtórnych jonów (SIMS) wykazała wartości: 25,6–28,7‰ i 15–18‰(SMOW). Przeprowadzone porównanie z wcześniejszymi oznaczeniami izotopowymi na badanym obszarze pozwoliły na oszacowanie warunków tworzenia wczesnego cementu.

POINT OXYGEN ISOTOPE MICROANALYSES OF DIAGENETIC QUARTZ

Summary
Quartz cementation is one of the most important causes ofthe reduction ofthe porosity and permeability in sedimentary basins. The chemical composition of the authigenic quartz reflects the composition ofthe fluids responsible for the quartz crystallization. Aiming at the estimation of the isotope composition of the paleofluids the isotope ratios were determined in the quartz cement from the Lower Cambrian sandstone (quartz arenite) from the borehole Żarnowiec IG l (north Poland). Oxygen isotope analysis (δ18O) in the authigenic and detrital quartz performed at the exact points within the cement by means of the secondary ion mass spectrometer (SIMS) resulted in the values of25.6-28.7‰ and 15-18‰(SMOW) respectively. The comparison with the earlier "bulk analyses" in the studied area enabled the estimation oftheformation conditions ofthe early cement.

Full Text:

PDF (Polish)