Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego

Grzegorz Leśniak, Piotr Such

Abstract


Scharakteryzowanie i opisanie właściwości przestrzeni porowej skał w geologii naftowej i inżynierii złożowej polega na poprawnym określeniu możliwości magazynowania i transportu płynów złożowych. Ponieważ przestrzeń porowa to ogromny zbiór różnych kształtów i wielkości pustych przestrzeni w skale, jej pełny matematyczny opis jest niemożliwy. Można natomiast sparametryzować badaną przestrzeń porową przy pomocy modelu matematycznego. Model ten będzie rzetelny, jeśli wyliczone przy jego pomocy parametry przestrzeni porowej będą poprawnie opisywać jej właściwości zbiornikowe i filtracyjne. Model sieciowy (perkolacyjny) przestrzeni porowej zaproponowany przez autorów, a wykorzystujący wyniki dostępnych analiz i metod pomiarowych, spełnił sformułowane powyżej kryterium.

PARAMETERIZATION OF THE PORE SPACE OF RESERVOIR ROCKS WITH THE USE OF THE NET MODEL

Summary
Characterization and description of properties of a pore space of reservoir rocks in petroleum geology is based on correctprediction of abilities of storage and transport of reservoir fluids. Since the pore space consists of a large number of empty spaces ofdifferent sizes and shapes, full mathematical description of its properties is impossible. It is possible, however, to parameterize the pore space using a mathematical model. The model is reliable provided that the parameters calculated with the use of the model describe properly the pore space’s reservoir and filtration properties. The net model of the pore space, proposed by the authors and based on available results of investigation fulfilled the criteria mentioned above.

Full Text:

PDF (Polish)