Osady interglacjału eemskiego w Rakowie Nowym k. Kolna

Alicja Bałuk, Krzysztof M. Krupiński

Abstract


Stanowisko osadów biogenicznych, datowanych paleobotanicznie na interglacjał eemski jest usytuowane w obniżeniu wytopiskowym otoczonym kemami, obok małego reliktowego jeziorka. Osady te przykryte są tylko cienką warstwą piasków deluwialnych. Obecność osadów eemskich bez przykrycia morenowego w okolicach Kolna jest dowodem, że lądolód ostatniego zlodowacenia nie objął tego obszaru. Geologiczna i geomorfologiczna sytuacja stanowiska w Rakowie Nowym potwierdza dotychczasowe poglądy o położeniu Wysoczyzny Kolneńskiej poza zasięgiem zlodowacenia wisły.

EEMIAN INTERGLACIAL DEPOSITS AT RAKOWO NOWE NEAR KOLNO (NE POLAND)

Summary
The described site of biogenic deposits, palaeobotanically ascribed to the Eemian Interglacial, is located in a kettle hole surrounded by kames, near a small relic lake. These deposits are covered by a thin layer of deluvial sands only. The presence near Kolno of the Eemian Interglacial sediments without a till cover indicates, that ice sheet of the Vistulian Glaciation was not reached this area. Geological and geomorphological situation ofthe site acknowledges hitherto opinions on location of the Kolno Plateau beyond a limit of the Vistulian Glaciation.

Full Text:

PDF (Polish)