Zróżnicowanie osadów z rejonu wyspy Reunion (zachodni Ocean Indyjski) na tle klasyfikacji osadów oceanicznych

Agata Duczmal-Czernikiewicz

Abstract


Analiza petrograficzna próbek powierzchniowych z dna oceanu oraz rdzeni o długości do 560 cm, pozwoliła zaklasyfikować osady jako: hemipelagiczne muły wulkanogeniczne, pelagiczne muły węglanowe (nanoplanktonowe i otwornicowe) oraz wulkanogeniczną brekcję bazaltową. Brekcję wulkanogeniczną tworzą okruchy skał bazaltowych i szkliwa wulkanicznego. Muły hemipelagiczne składają się głównie z fragmentów skał bazaltowych, minerałów pochodzenia wulkanicznego (plagioklazów, piroksenów i oliwinów), okruchów szkliwa wulkanicznego, zeolitów oraz minerałów ilastych. Ponadto występują w nich w zmiennych ilościach bioklasty węglanowe i podrzędnie krzemionkowe. Muły pelagiczne są utworzone głównie z bioklastów węglanowych oraz mikrytu.

DIVERSITY OF THE REUNION ISLAND SEDIMENTS, WESTERN INDIAN OCEAN, ON THE BACKGROUND OF DEEP SEA SEDIMENT CLASSIFICATION

Summary
On the basis of petrographic analyses surface sediments from the ocean bottom as well as sediments from cores of thickness up to 560 cm were classified as hemipelagic volcanogenic muds, pelagic calcareous oazes and volcanogenic basaltic breccia. Basaltic breccia consists of rock fragments and glass shards. Hemipelagic volcanogenic muds consist mostly of basaltic fragments, plagioclases, pyroxenes and olivines, basaltic glass shards, zeolites and clay minerals. Moreover, there are also various quantities of carbonate and siliceous bioclasts. Pelagic oozes are formed mainly of carbonate bioclasts and micrite.

Full Text:

PDF (Polish)