Wykorzystanie zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego w laboratoryjnych badaniach próbek skał

Jadwiga Jarzyna

Abstrakt


Stałe relaksacji T1 i T2 charakteryzujące zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (JRM) są ściśle związane z parametrami zbiornikowymi skał — porowatością, przepuszczalnością oraz nasyceniem przestrzeni porowej ruchomymi i nieruchomymi węglowodorami. Pomiary stałych relaksacji wykonane na próbkach skalnych oraz wiarogodne zależności korelacyjne między nimi i parametrami zbiornikowymi są źródłem nowych informacji zwiększających efektywność prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych na złożach węglowodorów.

NMR LABORATORY INVESTIGATIONS ON ROCK SAMPLES

Summary
Longitudinal and transverse relaxation times, characterising nuclear magnetic resonance (NMR) are closely related to reservoir parameters of rocks — porosity, permeability and saturation of pore space with moveable and unmoveable hydrocarbons. Measurements of relaxation times on rock samples and accurate correlation equations relating them to reservoir parameters deliver the new information increasing effectiveness of prospecting and exploiting works on hydrocarbon deposits.

Pełny tekst:

PDF