Toksyczne związki organiczne w środowisku przyrodniczym

Agnieszka Gałuszka

Abstrakt


Skażenia toksycznymi związkami organicznymi w środowisku przyrodniczym niosą ze sobą wiele negatywnych skutków, co wiąże się z ich potencjalnymi właściwościami kancerogennymi, mutagennymi i teratogennymi. Wiele toksyn organicznych przyczynia się do globalnych zmian środowiskowych, obejmujących efekt cieplarniany i dziurę ozonową. Znaczna liczba tych związków charakteryzuje się też niezwykłą trwałością w środowisku przyrodniczym. Inną niepokojącą cechą jest możliwość bioakumulacji toksyn organicznych w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego, co stwarza największe zagrożenie dla konsumentów II i III rzędu. Badania koncentrują się obecnie nad śledzeniem „ścieżek” wędrówki i dystrybucji węglowodorów w różnych systemach przyrodniczych, interakcji geochemicznych oraz depozycji, remobilizacji i rozpadu związków organicznych.

TOXIC ORGANIC COMPOUNDS IN THE ENVIRONMENT

Summary
This report gives a s hart description and examples of studies of the most toxic organic compounds in the environment. Contamination by these compounds is a serious problem, because most of them cause carcinogenic, mutagenic or teratogenic effects. Many of them lead to global changes, such as the greenhouse effect or the ozone hole. Many ofthe organics are very persistent in the environment. Another concern is the possibility of organic toxin bioaccumulation in subsequent links to the food chain, which brings about the highest risk for consumers of II and III line. The studies are now focused on tracing "pathways " and distribution of hydrocarbons in various ecosystems, geochemical interactions, and deposition, remobilization and disintegration of organics.

Pełny tekst:

PDF