Warunki geotermiczne Dolnego Śląska

Beata Bruszewska

Abstrakt


W sposób kompleksowy przedstawiono analizę parametrów termicznych: temperatury, gradientu temperatury, przewodności cieplnej i strumienia cieplnego na obszarze Dolnego Śląska. Zweryfikowano 72 pomiary temperatury w głębokich otworach wiertniczych, z czego 51 wykorzystano do obliczeń średniego gradientu temperatury i strumienia cieplnego (10 tych pomiarów wykonano w 1996 r. w monitoringowej sieci hydrogeologicznej PIG). Wykonano mapy temperatury dla głębokości: 500 m, 1000 m, 1500 m, gradientu temperatury, strumienia cieplnego. Zanotowano, że obniżony strumień cieplny i temperaturę obserwujemy między uskokiem Odry a uskokiem brzeżnym, w starych masywach metamorficznych (metamorfik kaczawski, środkowej Odry, niemczańsko-kamieniecki, kra sowiogórska). Stwierdzono, że istnieje związek między wiekiem i historią geologiczną obszaru a współczesnym strumieniem cieplnym i temperaturą — stare masywy metamorficzne wykazują znaczne obniżenie parametrów termicznych w stosunku do tła. Dla obszarów o dużej powierzchni jest to znana prawidłowość, natomiast dla rejonu o małej powierzchni i do tego mozaikowej budowie — trudno uchwytna zależność.

THE GEOTHERMAL CONDITIONS IN LOWER SILESIA (SW POLAND)

Summary
Analysis of thermal parameters, such as temperature, thermal gradient, thermal conductivity and heat flow in the area of Lower Silesia are presented in the paper. Temperature determinations from 72 deep boreholes were verified, 51 of them were used for mean thermal gradient and heat flow calculations (among them 10 measurements were performed in 1996, for the purpose of this project). Basing on above data, the maps of temperature (for the depths 500, 1000, 1500 m), thermal gradient and heat flow were drawn. The correlation between the age, geological history and between the recent heat flow and temperature on the other hand was concluded. The old metamorphic massifs show low a thermal parameters in comparison to the average values for the area. Such a coincidence is a well known rule for the large geological units but for the small units such as dealt in this paper, the correlation is usually difficult to prove.

Pełny tekst:

PDF