Możliwości odkrycia złóż węglowodorów w rejonie Dobrzycy na Pomorzu Zachodnim

Ludwik Knieszner, Teresa Kalisz, Ernest Poleszak

Abstract


W rezultacie ponownej interpretacji materiałów sejsmicznych, wykonanej po odwierceniu otworu Dobrzyca-2, wykryto w tym rejonie nowe obiekty strukturalne w obrębie dolnokarbońskich skał zbiornikowych o korzystnych parametrach petrofizycznych, dobrze uszczelnione ekranem solno-anhydrytowym cechsztynu. Ujemna anomalia pseudoprędkości, stwierdzona nad strukturą Dobrzyca S, sugeruje możliwość istnienia porowatej rafy w poziomie wapienia cechsztyńskiego. Ewolucja tektoniczno-strukturalna opracowywanego rejonu oraz analiza danych geochemicznych i określenie prawdopodobnych dróg i czasu migracji węglowodorów, wskazują na możliwość akumulacji gazu ziemnego w pułapkach złożowych wykartowanych sejsmiką.

THE POSSIBILITIES OF THE DISCOVERY OF HYDROCARBONS DEPOSITS IN THE DOBRZYCA AREA (WEST POMERANIA, NORTHERN POLAND)

Summary
In result of the seismic data reinterpretation after the drilling of the well Dobrzyca-2 new structures were found in the area. They contain the reservoir rocks of Lower Carboniferous with good petrophysical parameters covered by screen of salt anhydrite Zechstein deposits. The negative anomalies of pseudovetocity that were found over the Dobrzyca S structure suggest the possibility of porous reef occurrence in Zechstein Limestone unit. The tectonicstructural evolution of the area, the analysis of the geochemical data and determinalian of the probable time and directions of the hydrocarbons migration indicate the possibility of gas accumulation in seismically recognized traps.

Full Text:

PDF (Polish)