Nowe, nieznane dane o kaledońskich — alpinotypnych fałdowaniach w Górach Świętokrzyskich

Jerzy Znosko

Abstract


W Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego znajduje się opracowanie Kieleckiego Przedsiębiorstwa Geologicznego, Oddział w Częstochowie. Dotyczy ono rozpoznania w latach 1960-1961 złoża hematytu w „łusce” ordowickiej Brzezin. Wyniki złożowe są negatywne. Naukowa wartość rozpoznanej bardzo dokładnie synkliny ordowickiej jest nie do przecenienia. Na podstawie wykonanych szybów, chodników, wierceń — w tym i skośnych, rowów badawczych, sond ręcznych i badań elektrooporowych rozpoznano znakomicie budowę synkliny ordowickiej i etapy jej formowania. Stanowi ona niepodważalny dowód o orogenicznych fałdowaniach kaledońskich w Górach Świętokrzyskich.

NEW, UNKNOWN DATA ON CALEDONIAN-ALPINOTYPE FOLDING IN THE HOLY CROSS MTS. (CENTRAL POLAND)

Summary
In the Archive of the Polish Geological Institute there is a report by the Kielce Geological Enterprise, Częstochowa Branch. It concerns the prospection of the haematite ore deposit in the Ordovician „slice” at Brzeziny village, Holy Cross Mts., during the years 1960–1961. Although economical results are negative the scientific value of the very detailed description of the Ordovician syncline is difficult to overestimate. Basing on investigations of shafts, galleries, drillholes, including inclined ones, trenches, hand-drilled boreholes and electrical surface survey it was possible to achieve an excellent recognition of the Ordovician syncline and its developmental stages. It represents an indisputle proof of an orogenic Caledonian folding in the Holy Cross Mts.

Full Text:

PDF (Polish)