Deformacje nieciągłe w pienińskim pasie skałkowym na przekroju Białego Dunajca w Szaflarach

Bożena Jeżyna

Abstrakt


W okolicy Szaflar Biały Dunajec przebijając się przez pieniński pas skałkowy tworzy niewielki przełom. Na strefę tektoniczną Białego Dunajca składa się szereg różnowiekowych uskoków o genezie ścięciowej i przesuwczym charakterze: dwa zespoły diagonalne (f1 o biegu 160o i f2 o biegu 35o), których powstanie można wiązać z fazą styryjską i dwa oddalone od siebie o ok. 300–350 m uskoki poprzeczne zespołu T (o biegu 7o), związane z młodotrzeciorzędowym wypiętrzaniem pasa skałkowego (Birkenmajer, 1979). Uskoki te mają charakter lewoskrętny, a przemieszczenia poziome wzdłuż nich nie przekraczają kilku metrów. Zarówno uskokom diagonalnym, jak i poprzecznym towarzyszą deformacje przyuskokowe i uskoki opierzające, wskazujące na podatny charakter odkształcenia.

DISCONTINUOUS DEFORMATIONS IN THE PIENINY KLIPPEN BELT ON THE CROSS-SECTION OF THE BIA³Y DUNAJEC RIVER NEAR SZAFLARY (SOUTHERN POLAND)

Summary
In the vicinity of Szaflary (PieninyKlippen Belt) the BiałyDunajec River forms kind of gorge. The authors of older papers linked it with the presence of an anticline with meridional axis, with a pivotal fault or with a dip-slip fault (eastern downthrown side). In the presented opinion the BiałyDunajec River tectonic zone consists of several faults of different age and origin. Two complementary shears diagonal to PieninyKlippen Belt are present: (f1 along azimute 160o and f2 along azimute 35o). Their origin is connected with the Styrian compression. Two transversal faults (T) along azimute 7o, connected with late Tertiary uplifting are also present. These faults are sinistral and the value of tectonic transport along them reaches several meters. Diagonal and transversal faults are accompaniedby faults of second order and folding deformations point to the ductile character of deformation.

Pełny tekst:

PDF