Jeziorno-bagienne osady organiczne interstadiału prewarciańskiego w odsłonięciach kopalni „Bełchatów”

Zofia Balwierz, Jan Goździk

Abstract


Dokładniej opracowanymi dotychczas utworami organicznymi z Bełchatowa, rozdzielającymi osady kompleksu odrzańskiego i warciańskiego są aluwia nazywane serią Chojny. W aluwiach tych są zaznaczone wyraźne fazy erozji powodujące luki w profilach osadów organicznych. W związku z tym nasuwają się wątpliwości, czy nie uległy erozji osady z optimum klimatycznego. Znalezione niedawno osady jeziorno-bagienne nazwane serią Żłobnicy, występujące w analogicznej sytuacji stratygraficznej, jak seria Chojny cechuje duża ciągłość sedymentacji organicznej dająca lepszą gwarancję uchwycenia optimum klimatycznego. Przeprowadzone badania palinologiczne wykazały, że roślinność panująca w czasie trwania optimum miała charakter interstadialny.

LACUSTRINE-BOGGY ORGANIE SEDIMENTS OF THE ODRIAN/WARTIAN INTERSTADIAŁ IN OUTCROPS OF THE"BEŁCHATÓW" OPEN-CAST (CENTRAL POLAND)

Summary
Organic material that separates Odrian and Wartian complexes from Bełchatów which until now have been examined in a detailed way comes from fluvial deposits called the Chojny series. In the alluvium significant marks of erosion phases resulting in gaps in the organic sediments profiles are visible, which pose a question whether deposits from the climatic optimum were not removed by the erosion. Recently, lacustrine-boggy deposits called the Żłobnica series that li e in a similar stratigraphic position to the Chojny series have been found. They show features of more continuous organic deposition and could better serve to pinpoint the climate optimum. Palynological analyses of the Żłobnica series have demonstrated that the vegetation indicates an interstadial character of that optimum.

Full Text:

PDF (Polish)