Sedymentacja pozakorytowa aluwiów w strefie międzywala Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej

Agnieszka Czajka

Abstract


Naturalne procesy erozji i sedymentacji zachodzące na równinie zalewowej Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej zostały przerwane w XIX w. w momencie rozpoczęcia zabudowy hydrotechnicznej rzeki. Zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu i zintensyfikowanie dostawy materiału do koryta oraz zwężenie równiny zalewowej poprzez zbudowanie wałów przeciwpowodziowych spowodowały zmianę sposobu sedymentacji aluwiów oraz wzrost tempa tego procesu. Miał węglowy obecny w osadach od I-szej połowy XIX w. może stanowić dobry wskaźnik wieku badanych osadów.

OVERBANK SEDIMENTATION IN INTEREMBANKMENT ZONE OFVISTULA RIVER IN OŚWIĘCIM BASIN (SOUTHERN POLAND)

Summary
The natural processes of erosion and sedimentation at the Vistula River floodplain in Oświęcim Basin were interrupted in the 19th century. This was caused by hydrotechnical constructions, such as dams and embankments. Agricultural changes in the upper Vistul a catchment caused intensification of soil erosion and an increase of transported debris. Embankment construction narrowed the floodplain. I t changed the way of alluvial sedimentation. Coal dust which has occurred in sediment since the beginning of the 19'h century is a good age indicator.

Full Text:

PDF (Polish)