Obserwowalność procesów triady: zmęczenie - pękanie - przemieszczanie skał

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


Wśród procesów wyróżniono: nieobserwowalne i obserwowalne, a wśród obserwowalnych: trudno-, średnio- i łatwo obserwowalne. Przechodzące w siebie procesy: zmęczenia skał, ich pękania i przemieszczania połączono w jedną triadę. Przedstawiono wyniki badań zmęczenia, pękania i przemieszczania skał w drugiej połowie XX w. w Polsce. Określono obserwowalność poszczególnych procesów badanej triady. Wskazano na wagę przedstawionych rozważań dla właściwego rozwiązania problemów geodynamiki współczesnej, paleodynamiki oraz tektoniki i paleotektoniki.

OBSERVATION OF PROCESSES IN THE TRIAD: ROCK FATIGUE — ROCK FRACTURE — ROCK DISPLACEMENT

Summary
There are distinguished among processes: inobserved and observed: hardly-, moderatly-, easily to distinguish. The transitive themselves processes: rock fatigue, rock fractures and rock displacements are jointed in one triad. There are presented results of studies in the rock fatigue, fracture and displacements in the second half of the XX Century in Poland. The observation of the particular processes in the studied triad is defined. Some consequences from the presented considerations for the proper solutions of the recently geodynamical, paleodynamical, tectonical and paleotectonical problems were noticed.

Full Text:

PDF (Polish)