Próba rekonstrukcji pola naprężeń z etapu fałdowań płaszczowinowych w Tatrach na podstawie analizy struktur ślizgowych w trzonie granitowym

Edyta Jurewicz

Abstract


Rekonstrukcja alpejskiego pola naprężeń w Tatrach na podstawie struktur występujących w jednostkach płaszczowinowych jest trudna, ponieważ w większości powierzchnie uskoków są słabo czytelne i nie są płaszczyznami. W przeciwieństwie do nasuniętych jednostek, granitoidowy trzon Tatr Wysokich jest względnie izotropowy i nadaje się do geometrycznej analizy mezostruktur. Do rekonstrukcji osi naprężeń z zastosowaniem programu TectonicsFP wybrano płaskie uskoki, o kruchej genezie i z mineralizacją epidotową. Aby dokonać rekonstrukcji alpejskiego pola naprężeń blok tatrzański należało zrotować do pozycji przedeoceńskiej o 40o ku południowi oraz (uwzględniając dane paleomagnetyczne) o 23o w lewo do pozycji sprzed 90 mln lat. Po pierwszej rotacji danych oś naprężenia głównego (s1) przyjęła położenie 355/10 (z młodszego etapu kompresji alpejskiej o kierunku N–S), a po drugiej rotacji 335/10 (ze starszego etapu o kierunku NNW–SSE).

TENTANTIVE RECONSTRUCTION OF THE STRESS AXES FROM THE THRUST-FOLDING STAGE IN THE TATRA MTS ON THE BASIS OF SLICKENSIDES IN THE GRANITOID CORE (SOUTHERN POLAND)

Summary
The reconstruction of the alpine stress axes in the Tatra Mts based on structures in nappe units is difficult because most of the fault surface is not flat and unmeasurable. In contrast to over thrusted nappes, the granitoid massif of High Tatra Mts is more isotropic and mesostructure populations are suitable to geometrical analysis. Only flat dipping, brittle origin slickensided faults, coated with greenish epidote have been selected to reconstruction of stress axes with TectonicFP programme. Before the stress reconstruction the Tatra Mts block should be rotated about 40o southward to pre-Eocene position and based on the paleomagnetical results about 23o counterclockwise to position older than 90 Ma. After first rotation of datasets the principal stress axe (s1) was found in position 355/10 (the younger stage of alpine contraction during nappes folding and overthrusting — N–S direction) and after second one – 355/10 (the older stage of contraction — NNW–SSE direction).

Full Text:

PDF (Polish)