Litologia i petrogeneza skał węglanowych z okolic wsi Stolec w metamorfiku Niemczy - Kamieńca

Wojciech Andrzejewski

Abstract


Skały węglanowe z okolic miejscowości Stolec występują w formie warstw, o miąższości 1,5–4,5 m oraz wkładek wśród skał krzemianowych — łupków łyszczykowych, łupków i gnejsów skaleniowo-kwarcowych. Na podstawie badań petrograficznych wydzielono następujące odmiany skał węglanowych: bezładne marmury kalcytowe, smużyste marmury kalcytowo-dolomitowe, łuseczkowe lub laminowane marmury kalcytowo-dolomitowe z krzemianami, marmury z grafitem. Pozycja skał węglanowych wśród asocjacji metawulkanicznej, cechy petrograficzne, reliktowo zachowane przypuszczalne struktury organiczne i sedymentacyjne wskazują na płytkowodne środowisko sedymentacji osadów węglanowych. Paragenezy mineralne wskazują na metamorfizm w zakresie facji amfibolitowej oraz późniejszą retrogresję związaną z procesami mylonityzacji w facji zieleńcowej ze zwrotem transportu tektonicznego „strop ku SSW”.

LITHOLOGY AND PETROGENESIS OF CARBONATE ROCKS FROM THE NEIGHBOURHOOD OF STOLEC VILLAGE(NIEMCZA–KAMIENIEC ZONE — SWPOLAND)

Summary
Carbonate rocks from the neighbourhood of Stolec occur in a 1,5–4,5 m thick layer amongst mica schists and feldspar- quartz schists or gneisses. They occur: disordered calcite marble, flaser calcite-dolomite marble, laminated or scaly calcite-dolomite marbles with silicate structures, marbles with graphite. Position of carbonated rocks in a metavolcanic association, petrographic features, relicts of supposed organic and sedimentary structures indicate a shallow-marine environment. Mineral parageneses point to metamorphism under the amphibolite facies conditions and later retrogression related to mylonitization under the greenschistfacies conditions with top-to-the SSW kinematics.

Full Text:

PDF (Polish)