Osady pozakorytowe Odry powstałe w czasie powodzi w 1997

Adolf Szponar

Abstract


W czasie powodzi w 1997 r. na równi zalewowej, sztucznie uformowanej w czasie regulacji rzeki, powstały podczas przepływów pozakorytowych: wały brzegowe, glify, naspy i kanały krewasowe. Wysortowanie osadów piaszczystych jest bardzo dobre i dobre, a umiarkowanie dobre wysortowanie namułów. W osadach przewagę stanowią minerały z grupy piroksenów i amfiboli; brak minerałów charakterystycznych dla mady przemysłowej, m.in. pirytu, hematytu, magnetytu. Uziarnienie odrzańskich osadów ponadkorytowych jest zależne od miejsca i warunków depozycji. Przyrost pionowy osadu na równi zalewowej jest zróżnicowany. Zagadnienia granulometrii powstałych osadów i minerałów ciężkich rozpatruje się na przykładzie osadów powodziowych Nilu, Sekwany i innych rzek.

OVERBANK DEPOSITSOF ODRA RIVER DURING THE 1997 FLOOD

Summary
During the flood in 1997 the naturallevees, crevasse channels, crevasse-splays and crevasse-splay c one deposits aroseon the outer flood plain, artificially built during the Odra river regulation. The deposits were described according to grain-size distribution and heavy minerals composition. Good and very good sorting o f s and deposits was noticed. The piroxenes and amphiboles dominate in the deposits. Grain-size distribution of overbank deposits of Odra depends on the site and deposition conditions. Thickness of deposits increases and varies over a flood plain.

Full Text:

PDF (Polish)