Fizykochemiczne warunki sedymentacji w przedkarpackim badeńskim basenie ewaporatowym na obszarze Ukrainy

Andriy V. Poberezhsky

Abstract


Pierwszy etap rozwoju badeńskiego zbiornika ewaporatowego zapadliska przedkarpackiego cechował się stopniowym wzrostem zasolenia wody, która nie różniła się swoim składem chemicznym od współczesnej wody morskiej. Etap ten zakończył się wytrąceniem halitu. Drugi etap rozpoczął się od obniżenia zasolenia solanek i zmniejszenia udziału chlorków potasu i magnezu oraz przez zmianę wytrącania halitu na wytrącanie gipsu. Ogólna mineralizacja wody w basenie zmalała w porównaniu z etapem halitowym 2–5 razy i osiągała chwilami 65–150 g/l. Istnienie basenu ewaporatowego zakończyło się precypitacją węglanów ratyńskich przykrywających gipsy. Geneza tych węglanów jest związana z redukcją siarczanów w stagnującej wodzie basenu ewaporatowego na ostatnim etapie jego rozwoju.

PHYSICO-CHEMICAL CONDITIONS OF SEDIMENTATION IN THE BADENIAN EVAPORITE BASIN OF THE UKRAINIAN PART OFTHE CARPATHIAN FOREDEEP

Summary
The first stage of the development of Badenianevaporite basin in the Carpathian Foredeepwas characterised by a gradual increase in salinity of the water, which did not differ by its chemical composition from modern saturated sea water. This stage was terminated by precipitation of halite. The second stage began from the refreshment of solutions and the decrease of importance of potassium and magnesium chlorides and by change of halite precipitation to gypsum one. The total mineralization of water in the bas in decreased in comparison to the halite stage by 2-5 limes and reached in moments 65-150 g/l. The existence ofevaporite bas in was finished by precipitation of the Ratyn carbonates that overlie the gypsum series. Their origin is connected with sulphate-reduction in stagnant water of the evaporite basin on its last stage of development.

Full Text:

PDF (Polish)