Jeziorny charakter obniżenia węgrowskiego w interglacjale eemskim

Małgorzata Bruj, Krzysztof Michał Krupiński

Abstract


Główny wpływ na rzeźbę obniżenia węgrowskiego miały osady pozostawione przez lądolód zlodowacenia warty. Obecność w wielu stanowiskach, bezpośrednio pod piaskami o niewielkiej miąższości, biogenicznych osadów jeziornych, wydatowanych palinologicznie m.in. w stanowisku Łączka na interglacjał eemski,pozwala spodziewać się, że w tym interglacjale, ten rejon Polski cechował się obecnością licznych, małych zbiorników wodnych. Cechy te wskazują na jeziorny charakter obniżenia węgrowskiego w czasie interglacjału eemskiego.

LAKES IN THE WĘGRÓW BASIN (CENTRAL POLAND) IN THE EEMIAN INTERGLACIAL

Summary
Ice sheet of the Warta Glaciation exerted a prominent influence on ladscape of the Węgrów Basin. Organic lake sediments, which are common directly under sands at £¹czka, were palynologically dated at the Eemian Interglacial. Their location indicates presence of numerous small water reservoir, therefore the Węgrów Basin was a lakeland during the Eemian Interglacial.

Full Text:

PDF (Polish)