Biostratygrafia nanoplanktonowa margli żegocińskich; nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej

Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz, Leszek Jankowski

Abstract


Oznaczone zespoły nanoplanktonu wapiennego wskazują na dolno-kampański wiek (zona CC18 Aspidolithusparcus) margli żegocińskich. Nanoflora wykazuje charakter mieszany tetydzko-borealny. Wstępnie porównano zespoły nanoplanktonu z tymi z margli z Węgierki oraz z Bonarki. Wiek piaskowców z Rybia oznaczono na zonę CC20 - Ceratolithoidesaculeus. Istotne znaczenie dla rozlokowania i zmienność facji miały eustatyczne zmiany poziomu morza. Strefa szelfu i skłonu basenu karpackiego była stopniowo wciągana w struktury pryzmy akrecyjnej. Margle żegocińskie występują w formie redeponowanych bloków w marglach typu frydeckiego bądź w otoczeniu kataklazytów czy melanży tektonicznych. Przypuszcza się, że są one częścią platformy węglanowej, zsuniętej częściowo do basenu karpackiego. Powstanie strefy lanckorońsko-żegocińskiej można wiązać ze ścięciem pozasekwencyjnym utworzonym w wyniku reaktywacji starych uskoków ekstensyjnych.

NANNOPLANKTON BIOSTRATIGRAPHY OF THE ŻEGOCINA MARLS; A NEW ASPECT OF THE GEOLOGIC SETTING OF THE LANCKORONA-ŻEGOCINA ZONE.

Summary
Calcareous nannoplankton assemblages indicate early Campanian age of the Żegocina marls – CC18 Aspidolithusparcus Zone. Nanoflora shows mixed Tethyan–Boreal character. The calcareous nannoplankton assemblages of the Żegocina marls, the Węgierka marls and the Bonarka marls were preliminarily compared. The Rybie sandstones are the late early Campanian age – CC20 Ceratolithoidesaculeus Zone. The sea level changes had an important influence on facies location and diversity. The shelf and slope zones were gradually drawn into structures of Carpathian accretionary wedge. The Żegocina marls occur as redeposited blocks in the Frydek type marls or are surrounded by different type cataclasic or tectonic melanges. The authors assume that the Żegocinamarls constitute a part of a carbonate platform, partly slumped into the Carpathian basin. The origin of the L–Ż zone is connected with an out-of sequence thrust formed as a result of reactivation of an older normal fault in the basement of the Carpathian accretionary wedge.

Full Text:

PDF (Polish)