Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich

Krystyna Kenig, Leszek Lindner

Abstract


Przedstawiono wyniki badań litogenetycznych osadów czwartorzędowych pobranych przy pomocy trzech, pierwszych na obszarze Tatr, otworów wiertniczych zlokalizowanych na Polanie Ornak w górnej części Doliny Kościeliskiej. Z uzyskanych tą drogą materiałów wynika, że zachowane są tu trzy warstwy (poziomy) gliny morenowej, przedzielone nieglacjalnymi osadami różnej genezy. Na podstawie charakterystyki granulometrycznej oraz mineralogiczno-petrograficznej wykazano, że wymienione warstwy gliny morenowej mogą reprezentować trzy fazowe nasunięcia lodowców, a osady dzielące mogą reprezentować dwie interfazy w obrębie stadiału Białki ostatniego (würm, vistulian) zlodowacenia tatrzańskiego.

BOREHOLE QUATERNARY SECTIONS AT THE ORNAK AND THEIR SIGNIFICANCE TO STUDIES OF THE LAST GLACIATION IN THEWESTERN TATRAMOUNTAINS.

Summary
The this paper presents the results of lithogenetic investigations of Quaternary deposits discovered for the first time by three boreholes located at the PolanaOrnak in the upper part of the Kościeliska Valley. Three till horizons separated by non-glacial deposits of different origin were recognized in the material obtained. Granulometric and mineralogical-petrographic analysis suggests that these till horizons may be ascribed to three phases of glacier advance, whereas the interbeds to two interphases within the Białkastadial of the last (Würm, Vistulian) glaciation in the Tatra region.

Full Text:

PDF (Polish)