Proterozoiczne zmiany retrogresywne zapisane w granulitach i gnejsach podlaskiego kompleksu metamorficznego

Ewa Krzemińska

Abstract


Praca prezentuje wyniki badań petrologicznych oraz dane termobarometryczne granulitów i gnejsów z trzech głębokich otworów wiertniczych z kompleksu podlaskiego, w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej. Zastosowane geotermobarometry rejestrują w granulitach z Mielnika warunki wczesnoretrogresywnego etapu metamorfizmu (T = 650-700oC; p = 5,8-6,2 kbar) oraz regresywnego (T = 520-550oC; p = 4,1-5,2 kbar) etapu metamorfizmu proterozoicznego, datowanego na co najmniej 1527 mln lat. Skonstruowano hipotetyczną ścieżkę p-T dla tego stadium metamorfizmu, porównując otrzymane wyniki z analogicznymi danymi z zachodniej części białorusko-bałtyckiego pasa granulitowego i zachodniolitewskiego masywu granulitowego (rejon Lazdijai).

PROTEROZOIC RETROGRADE CHANGES RECORDED IN GRANULITES AND GNEISSES FROM THE PODLASIEMETAMORPHIC COMPLEX, EAST EUROPEAN CRATON, EASTERN POLAND

Summary
This paper presents the results of petrological study and thermobarometric data of granulites and gneisses from deep boreholes, from the Podlasie Complex, in Polish part of the East European Craton. Applied geothermobarometers indicate an early-retrograde, near peak (T = 650–700oC, p = 5.8–6.2 kbar) and retrograde stage (T = 520–550oC, p = 4.1–5.2 kbar) of Proterozoic metamorphism (1527 Ma) in the Mielnikgranulites. These metamorphic conditions were also compared with those from the Ivjeblock in the Belarus-Baltic Granulite Belt and Lazdijai area, Western-Lithuanian Granulite Domain.

Full Text:

PDF (Polish)