Nowe spojrzenie na stratygrafię czwartorzędu w otworze Olszewo Węgorzewskie oparte na analizie wybranych cech teksturalnych i mineralno-petrograficznych osadów

Katarzyna Pochocka-Szwarc, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko

Abstrakt


Otwór wiertniczy Olszewo Węgorzewskie znajduje się w Polsce północno-wschodniej i został wykonany w ramach kartowania arkusza Budry Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Opracowanie podziału stratygraficznego osadów czwartorzędowych zostało wykonane w oparciu o wybrane cechy teksturalne osadów, takie jak obtoczenie i zmatowienie ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej (1,0-0,8 mm), udział procentowy kwarcu, skład minerałów ciężkich i analiza petrograficzna frakcji 5-10 mm z glin morenowych. Stopień obtoczenia i zmatowienia ziarn kwarcowych jest w badanych osadach nieporównywalnie niższy niż w osadach leżących na południe od maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia. Jest to wynikiem krótszego czasu, w którym mogły przebiegać procesy eoliczne na obszarach dłużej pokrytych lądolodem. Uzyskane wyniki wzajemnie się uzupełniając pozwoliły na wyróżnienie odrębnych poziomów glin morenowych z pięciu zlodowaceń i miąższej serii interglacjału mazowieckiego (i/lub interglacjału lubelskiego).

ANEW INSIGHT ON THEQUATERNARY STRATIGRAPHY IN BOREHOLEOLSZEWO WĘGORZEWSKIE BASED ON THE ANALYSIS OF SELECTED TEXTURAL AND MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC FEATURES (NE POLAND).

Summary
Borehole OlszewoWęgorzewskie is situated in northeastern Poland. It was drilled during cartographic work for the Budry sheet of Detailed geological map of Poland, scale 1:50 000. The critical analysis of the stratigraphic classification of Quaternary deposits was performed on the basis of selected textural features, i.e. rounding and frosting of psammitic quartz grains (fraction 1.0–0.8 mm), share of quartz grains, heavy mineral composition, as well as petrographic analysis of fraction 5–10 mm derived from glacial tills. The rounding and frosting degree of quartz grains in the deposits examined is considerably lower than that in the deposits located south of the Last Glaciation range. This is an effect of shorter time during which the eolian processes may have taken place in the region covered longer by the glacier. The results obtained with different methods turned out to be complementary and enabled to distinguish separate levels of glacial tills ascribed to five glaciations and a thick series ofMazovian interglacial (and/or Lubelski interglacial).

Pełny tekst:

PDF