Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski

Jan Goździk, Małgorzata Wiatrak

Abstract


Profil wiercenia Lesiów PIG-1 został uznany za szczególnie ważny dla podziału kenozoiku na obszarze objętym zasięgiem arkusza Radom Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Rozszerzenie wachlarza metod analizy litologicznych cech osadów pozwoliło uzyskać nowe istotne dane, które skłoniły do reinterpretacji litostratygraficznej tego profilu. Przesunięto granicę osadów trzeciorzędowych z czwartorzędowymi. Poddano w wątpliwość trzeciorzędowy wiek jednostki litostratygraficznej spoczywającej bezpośrednio na marglach mastrychtu. Problemy które wyłoniły się przy interpretacji profilu wiercenia Lesiów PIG-1, należą do dość często napotykanych w badaniach kenozoiku Polski środkowej, opartych na analizie materiałów z wierceń. Dokładniejsze zbadanie niektórych cech utworów trzeciorzędowych na tym obszarze umożliwiłoby precyzyjniejsze różnicowanie litostratygraficzne osadów kenozoicznych.

THE NEW INTERPRETATION OF THE LESIÓW PIG-1 BOREHOLE PROFILE; AN EXAMPLE OF DILEMMAS IN CHRONOSTRATIGRAPHY OF CENOZOIC SEDIMENTS IN CENTRAL POLAND.

Summary
The Lesiów PIG-1 profile is regarded as particularly essential for the stratigraphy of Cenozoic deposits in an area covered by sheet Radom (Detailed Geological Map of Poland, scale 1 : 50,000). A broadened scope of methods applied for sediment studies, especially the analysis of quartz grain shape, revealed new important data, which resulted in lithostratigraphic reinterpretation of this profile. The upper portion of deposits previously assigned to the Tertiary, is presently ascribed to the Quaternary. The Tertiary age of the lithostratigraphic unit overlying Mastrichtian marls is questioned. More detailed studies of some lithologic features of Tertiary deposits are proposed for the more rigorous lithostratigraphic classification of Cenozoic sediments.

Full Text:

PDF (Polish)