Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowiska odpadów komunalnych "Barycz III"

Mariusz Czop, Janusz Herzig, Tomasz Kotowski

Abstract


Odkształcenia podłoża gruntowego, występujące ze szczególnym nasileniem podczas wykonania oraz początkowej eksploatacji nowych obiektów, mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie. Zastosowanie, do prognozy osiadania podłoża gruntowego pod projektowanym składowiskiem odpadów komunalnych, programów komputerowych, wykorzystujących do obliczeń metodę elementów skończonych pozwoliło, na wielowariantowe rozwiązanie tego problemu. Uzyskane, na drodze modelowania komputerowego wyniki, tworzą ramy, w których powinny mieścić się obserwowane realne odkształcenia podłoża składowiska.

STRESS SIMULATION AND SETTLEMENT PREDICTION OF SUBSOIL BENEATH THE MUNICIPAL LANDFILL ”BARYCZ III” (SOUTHERN POLAND)

Summary
Subsoil deformations affected by building and preliminary exploitation of new constructions can be a source of serious threats. A numerical model of the municipal landfill was based on a finite-elements method. The purpose of investigations was obtained with multivariate simulation. The modeling analysis delivered reliable results after the proper test of subsoil geotechnical parameters had been performed. The results of calculations provide a range of subsoil deformations of the waste disposal basement.

Full Text:

PDF (Polish)