O możliwości zastosowania pomiarów naturalnego promieniowania gamma rdzeni wiertniczych do badań stratygraficznych, sedymentologicznych i analizy basenowej (wyniki pilotażowych badań utworów dolnego triasu z otworów Września IG-1 oraz Gorzów Wielkopolski

Anna Roman, Jan Szewczyk, Piotr Krzywiec

Abstract


Pomiary gammametryczne na rdzeniach są nową techniką wykorzystywaną w stratygrafii i sedymentologii, niestosowaną dotychczas szerzej w Polsce. W ramach kompleksowych badań basenu triasowego Niżu Polskiego pomiary takie przeprowadzono na rdzeniach dolnego i środkowego pstrego piaskowca otworów Września IG-1 oraz Gorzów Wielkopolski IG-1. Wykazały one, iż: 1. pomiary sondą ręczną dają podobne, ale dużo bardziej szczegółowe rezultaty niż geofizyczne pomiary otworowe; 2. w interpretacji pomiarów musi być uwzględniany stan zachowania rdzenia; 3. idealna korelacja pomiarów ręcznych ze skalą głębokościową rdzeni umożliwia korektę przesunięcia głębokościowego krzywej karotażowej; 4. pomiary promieniowania gamma na rdzeniach mogą być wykorzystywane do szczegółowej interpretacji sedymentologicznej osadów oraz do analizy basenowej opartej na integracji danych otworowych i sejsmicznych.

ON POSIBILITIES OF APPLICATION OF NATURAL GAMMA RAY CORE LOGGING TO STRATIGRAPHICAL AND SEDIMENTOLOGICAL STUDIES AND TO BASIN ANALYSIS (RESULTS OFLOWERTRIASSIC PILOT STUDIES OFWELLS WRZEŚNIA IG-1 ANDGORZÓW WIELKOPOLSKI IG-1, NW POLAND)

Summary
GR core measurements using a hand-held scintillometer are a new technique of stratigraphical and sedimentologicalinvestigations, which have not been untill recently widely applied in Poland. Such measurements have been completed for cores of the Lower and Middle Buntsandstein of the Wrzśenia IG-1 and Gorzów Wielkopolski IG-1 research wells. Results of the measurements showed that: 1) GR core logs give similar but more detailed results in comparison with the GR well logs; 2) core preservation have to be considered during interpretation of the results; 3) detailed correlation of the GR core measurements with the core depth scale and their direct relationship to well measurements allows for precise definition of depth shift of the well log; 4) GR core measurements can be used for a very detailed sedimentological interpretation of the investigated sediments, and for basin analysis based on integration of well and seismic data.

Full Text:

PDF (Polish)