Nowe techniki przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w zastosowaniu do określenia szcze- gółowej budowy złoża ropy Radoszyn

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Zbigniew Karpoluk, Piotr Misiarz, Krystyna Żukowska, Krzysztof Żuławiński, Robert Bartoń

Abstract


Artykuł dokumentuje wyniki bardzo szczegółowych studiów i analiz materiałów sejsmicznych i wybranych profilowań geofizycznych w otworach, ukierunkowanych na wyjaśnienie architektury facjalnej złoża ropy naftowej Radoszyn, a więc w pewnym sensie na udokumentowanie przydatności metody sejsmicznej do rozwiązywania bardzo szczegółowych problemów geologicznych. Pozytywne wyniki badań przypisać należy przede wszystkim poszerzonemu specjalistycznemu przetwarzaniu sekcji sejsmicznych, a szczególnie transformacji fazowej i standaryzacji widma częstotliwości oraz interaktywnie prowadzonemu modelowaniu sejsmicznemu, wspomagającemu optymalizację modelu geometryczno-prędkościowego.

THE NEW TECHNOLOGY IN PROCESSING AND INTERPRETATION OF SEISMIC DATA APPLIED TO THE DESCRIPTION OF THE RADOSZYN OIL FIELD (WESTERN POLAND)

Summary
This paper presents the results of very detailed studies and analyses of seismic data and selected borehole loggings. The principal purpose of these studies was to explain the facies distribution pattern of the Radoszyn oil field. In some measure, they were to confirm the usefulness of seismic methods for solving detailed geological problems. The positive results of these studies should be attributed primarily to the broadened specialist processing of seismic sections, especially to the phasic transformation and frequency spectrum standardization, as well as the interactive seismic modeling aiding the geometrical-velocity model optimization