Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody

Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Renata Karoń

Abstract


W artykule przedstawiono koncepcję wykonania dla powiatu "Mapy gospodarowania zasobami przyrody" w skali 1:50 000. Treść merytoryczna mapy w dużej mierze oparta jest na informacjach zebranych wcześniej do Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, danych przekazanych przez Starostwa Powiatowe, a dotyczących zagadnień związanych z antropopresją. W niewielkim stopniu wykorzystuje się również dane z Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Pilotażowo opracowano mapy dla trzech powiatów: lubińskiego, oświęcimskiego i lublinieckiego. O wyborze tych powiatów decydowała ich różnorodność pod względem powierzchni, stopnia uprzemysłowienia oraz wielkości i rodzaju zasobów naturalnych. Każda mapa została zredagowana w formie trzech plansz wraz z rozbudowanym tekstem objaśniającym: Plansza A: Zasoby biotyczne i ich ochrona. Warunki podłoża budowlanego. Plansza B: Zasoby abiotyczne i ich ochrona. Plansza C: Elementy antropopresji. Ideą realizatorów MGZP było takie zredagowanie treści mapy, aby była ona czytelna dla szerokiego grona użytkowników rekrutujących się z urzędników różnego szczebla administracji, państwowej i samorządowej, a także planistów i urbanistów. Dlatego też mapa zawiera informacje środowiskowe w pewnym stopniu już przetworzone i odpowiednio skomentowane. Dzięki temu będzie zapewne przydatna przy tworzeniu planów ochrony środowiska, planów gospodarowania odpadami oraz zagospodarowania przestrzennego w każdym z tych powiatów.

THE COUNTY LAND-USE (NATURE RESOURCES MANAGEMENT)

Summary
This paper presents the concept of production of the ”County Land-useMap”, scale 1:50 000. The map is prepared on the basis of data previously collected for the Land-use (Geoevironmental) Map of Poland, scale 1: 50 000. County offices submitted these data containing anthropopressure factors. In addition, some data derived from ”Hydrogeological Map of Poland”, scale 1: 50 000 were also used. Three pilot maps for the Lubin, Oświęcim and Lubliniec counties were prepared. The diversity of surface conditions, degree of industrialization, as well as amount and type of natural resources was the main criteria in selecting these counties for pilot mapping. Each map was prepared in the form of three sheets along with the following extended explanations: (1) Sheet A – biotic resources and their protection; building foundation parameters, (2) Sheet B – abiotic resources and their protection, (3) Sheet C – some elements of anthropopressure. The author’s idea was to prepare these sheets in the form easily understood by representatives of local and governmental authorities dealing with land-use policy. That is the main reason why the map encompasses adequately processed and commented environmental data. The present authors hope that the county land-use map is useful for preparing plans including the environment protection, waste deposit management and land-use policy in each of the counties mentioned.

Full Text:

PDF (Polish)