Funkcjonowanie wybranego geoekosystemu w Górach Świętokrzyskich w warunkach kwaśnej imisji

Authors

  • Marek Jóźwiak

Abstract

Występujące na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego imisje i wywołane przez nie zmiany w środowisku przyrodniczym są charakterystyczne i rozpowszechnione na rozległych przestrzeniach Europy Środkowej. Zależności dotyczące reakcji składników geoekosystemów na skażone powietrze można uważać za reprezentatywne dla rozległych wyżynnych obszarów centralnej Polski. FUNCTIONING OF THE SELECTED GEOECOSYSTEM IN THE HOLY CROSS MTS UNDER ACID IMMISION (CENTRAL POLAND) Summary The geoecosystems of the Holy CrossMts are constantly affected by immisions of different elements from the air. Acid precipitation has a strong influence on over- and underground parts of plants. Rains wash out many important ions including Ca2+, Mg2+, K+, Na+, SO4 2-, N of NO3 – from overground parts of trees, especialy from needles, leaves and bark. The resulting effect is dying out of old firs and diseases younger trees. Beech bark shows gray and white-gray spots caused by flowing aggressive acid rains. These alsowash out Ca2+, Mg2+, K+ and Na+. Many damages are noted at top of tree crowns.

Issue

Section

Geochemia, mineralogia, petrologia