Geochemia środowiska propozycja nowej tematyki na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000

Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki

Abstract


W artykule przedstawiono propozycję uzupełnienia Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 o nową tematykę, związaną z antropopresją w środowisku naturalnym. Ogólny jej tytuł brzmi: „Zagrożenia powierzchni ziemi”, zaś kolejne nowe warstwy informacyjne tworzyć będą jej podtytuły. Jako pierwszą proponuje się warstwę — geochemia środowiska, która obejmie przetworzone zasoby danych PIG z zakresu geochemii powierzchni ziemi — gleb i osadów wodnych. Mapa zawierać będzie w swojej bazie wyniki pomiaru poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych, natomiast w formie kartograficznej przedstawiona zostanie interpretacja środowiskowa tych wyników w oparciu o istniejące polskie lub — w przypadku ich braku — zagraniczne normy i zalecenia. Projektowana warstwa informacyjna zawierać będzie następujące dane: zawartość metali ciężkich w glebach: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn; zawartość metali ciężkich w aluwiach: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn; zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; potencjał radonowy; stopień zagrożenia użytkowego poziomu wodonośnego. Rozszerzenie treści merytorycznych Mapy geologiczno-gospodarczej Polski o proponowaną tematykę zgodne jest zarówno z oczekiwaniami użytkowników jak i nowelizowanym obecnie w Polsce ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska, a w szczególności — powierzchni Ziemi.

ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY — A NEW PROPOSAL TO THE LAND-USE MAP OF POLAND, 1 : 50,000

Summary
This paper deals with a new data layer (anthropogenic stresses to the environment) that should be introduced to the Land-use Map of Poland, scale 1 : 50,000. This new matter generally entitled ”Hazard to the Earth’s surface” will describe different anthropogenic factors. The layer mentioned will encompass subsequent new data sublayers along with its subtitles. The first one proposed is environmental geochemistry based on transformed PGI geochemical database for soils and water sediments. The planned informational layer will contain the following data: concentrations of heavy metals, i.e. As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in soils, and As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn in water sediments, concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons, radon risk, degree of exploitation hazard to aquifers. Introduction of new essential contents to the Land-use Map of Poland will meet both users’ expectations and presently amended nature (particularly geosphere) conservation legislation in Poland.

Full Text:

PDF (Polish)