Nowe dane o profilu osadów interglacjału mazowieckiego w Cząstkowie

Jarmila Krzymińska, Leszek Jurys

Abstract


Celem artykułu jest omówienie i dyskusja wyników nowych badań unikalnego profilu osadów interglacjału mazowieckiego w Cząstkowie. Osady jeziorne poddano badaniom mikrofaunistycznym oraz datowano metodą uranowo-torową. Analiza małżoraczków wniosła istotne dane do analizy przebiegu akumulacji osadów na tle zmian klimatycznych. W badanych osadach występowały małżoraczki zimno-stenotermiczne, nie stwierdzono natomiast obecności gatunków małżoraczków ciepłolubnych, wskaźnikowych dla osadów interglacjału mazowieckiego, takich jak: Scottia browniana (Jones). Natomiast daty U-Th, określone wartościami: <110 (ka) i <130 (ka) nie potwierdziły wieku interglacjału mazowieckiego.

THE NEW DATA ON THE MAZOVIAN INTERGLACIAL DEPOSITS AT CZĄSTKOWO (NORTHERN POLAND).

Summary
The principal aim of this paper is to discuss the new results derived from investigations of a unique profile of Mazovian Interglacial deposits at Cząstkowo. Lake deposits were studied microfaunistically and dated using a U–Th method. The analysis of ostracods gives important data on the deposition course versus the climatic changes. The sediments examined contain cold stenothermal ostracods; no warm stenothermal species characteristic for Mazovian Interglacial deposits, such as: Scottia browniana (Jones) occur. The U–Th datings revealed 110 ka and 130 ka, not confirming Mazovian Interglacial age.

Full Text:

PDF (Polish)