Interpretacja stratygraficzna osadów z otworu Kozły K-1 z wykorzystaniem stopnia ich eolizacji

Stanisław Brud, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko

Abstract


Interpretacja stratygraficzna osadów z otworu Kozły K-1, zlokalizowanego na arkuszu Bielsk Podlaski (1 : 50 000), została wykonana z wykorzystaniem oznaczeń ich cech litologiczno-petrograficznych, datowań 14C i TL, oraz analiz wybranych cech teksturalnych. Wyniki badań wskazują na stopień ich eolizacji (obtoczenie i zmatowienie ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej, zawartość kwarcu, skład minerałów ciężkich). Uzyskane wyniki pozwoliły wyróżnić serię osadową, akumulowaną w czasie schyłku interglacjału mazowieckiego, która charakteryzuje się wysokim stopniem eolizacji osadów. Wskazuje to na wyjątkowo intensywne procesy eoliczne w okresie bezpośrednio poprzedzającym zlodowacenie Odry na badanym obszarze.

STRATIGRAPHIC INTERPRETATION OF DEPOSITS FROM BOREHOLE KOZŁY K-1 BASED UPON THEIR DEGREE OF EOLIZATION (EASTERN POLAND)

Summary
Stratigraphic interpretation of deposits from borehole Kozły K-1 (Bielsk Podlaski map sheet, scale 1 : 50,000) included determinations of lithologic and petrologic features, 14-C and TL datings, and analyses of selected textural features. The results obtained indicated eolization degree, which is evidenced by rounding and frosting of psammitic quartz grains, content of quartz grains, and heavy mineral composition. These enabled to distinguish a sedimentary series laid down in the late Mazowiecki Interglacial. This series is highlighted by a high eolization degree of deposits. This indicates extremely intensive eolian processes that occurred in the study area prior to the Odra glaciation.

Full Text:

PDF (Polish)