Przekształcenia warunków hydrogeologicznych w obszarach odkrywkowej eksploatacji piasków podsadzkowych w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Janusz Kropka, Jacek Wróbel

Abstract


W ostatnich 10–15. latach nastąpił gwałtowny spadek zapotrzebowania na piaski do podsadzania wyrobisk górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Proces ten może przybliżyć moment zakończenia ponad 100-letniej, odkrywkowej eksploatacji złóż piasków podsadzkowych w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Aktualnie eksploatowane 4 złoża czwartorzędowych piasków charakteryzują się prostymi warunkami hydrogeologicznymi. Średni, sumaryczny dopływ wody z drenażu czwartorzędowych poziomów wodonośnych i infiltracji wód rzecznych do wyrobisk odkrywkowych wynosi 140,0–150,0 m3/min, przy maksymalnej depresji 24,0–30,0 m oraz łącznym zasięgu drenażu górniczego ok. 130,0–140,0 km2. Pomimo wielu zagrożeń antropogenicznych, ponad 90,0% wód dopływających do wyrobisk górniczych posiada skład chemiczny wód zwykłych. Wstępne prognozy zmierzają głównie do leśnej i wodnej rekultywacji wyrobisk górniczych.

TRANSFORMATIONS OF HYDROGEOLOGIC CONDITIONS BY SURFACE MINING OF FILLING SANDS IN THE UPPER SILESIAN COAL BASIN (SOUTHERN POLAND)

Summary
A rapid decrease in demand for filling sands in coal mines has been observed for the last 10–15 years. This trend can end over a 100-year-old surface mining of filling sands in the Upper Silesian Coal Basin. Four presently active deposits of Quaternary sands are characterized by simple hydrogeological conditions. An average total water inflow derived from Quaternary aguifers drainage and river infiltration is 140.0–150.0 m3/min., with a maximal depression of 24.0–30.0 m, and a total extent of mine drainage as far as 130.0–140.0 km2. Despite many anthropogenic threats, over 90% of water flowing into mine workings reveals the chemical composition of fresh water. The preliminary predictions aim mainly at forestation and aquifer reclamation of mine workings.

Full Text:

PDF (Polish)