Inżyniersko-geologiczne i geotechniczne badania wałów przeciwpowodziowych województwa lubuskiego jako metoda oceny stanu wałów

Urszula Kołodziejczyk

Abstract


Powódź 1997 r. oraz późniejsze badania wałów przeciwpowodziowych wykazały zły stan tych obiektów, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Kompleksowe badania inżyniersko-geologiczne i geotechniczne wałów województwa lubuskiego, zlokalizowanych wzdłuż 409,00–614,20 km biegu rzeki, wykazały znaczne różnice pod względem ich składu, struktury i stanu. Większość wałów należy poddać remontowi lub modernizacji, a tylko niewielkie fragmenty można uznać za obiekty wymagające jedynie konserwacji.

ENGINEERING-GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS OF RIVER FLOOD EMBANKMENTS IN THE LUBUSKIE PROVINCE (WESTERN POLAND) AS A METHOD FOR ASSESSMENT OF EMBANKMENT CONDITIONS

Summary
The 1997 flood in the Odra basin and consecutive investigations of flood-embankments showed poor quantitative and qualitative state of these objects. The complex engineering-geological and geotechnical investigations of the Lubuskie province embankments, located at a river interval of 409.0–614.2 km, showed considerable differences in their content, state and structure. Most of these embankments need to be rebuild or modernized, and only small fragments should be conserved.

Full Text:

PDF (Polish)