Cenomańskie wody geotermalne zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych

Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska

Abstract


Przedstawiono wyniki analiz dotyczących wód wgłębnych kompleksu cenomańskiego na obszarze piaskowcowej facji tego kompleksu pomiędzy Jędrzejowem i Myślenicami. Stwierdzono silną i prostą zależność pomiędzy rozkładem miąższości utworów cenomanu a ich parametrami zbiornikowymi, mineralizacją wód i rozkładem ciśnień złożowych. Omówiono niektóre aspekty geotermalnego wykorzystania wód cenomańskich oraz projekty ich zagospodarowania dla celów grzewczych i konsumpcyjnych.

CENOMANIAN GEOTHERMAL WATERS IN THE CARPATHIAN FOREDEEP AND NEIGHBORING AREAS (SE POLAND)

Summary
This paper presents results derived from analyses of Cenomanian waters in the Jędrzejów–Myślenice area. A distinct relationship between the thickness of Cenomanian deposits and their reservoir parameters, mineralization or pore pressure was noted. In addition, some aspects of geothermal utilization of Cenomanian waters were discussed.

Full Text:

PDF (Polish)