Biogeniczne osady jeziorne interglacjału eemskiego w Żeliszewie na Wysoczyźnie Siedleckiej

Małgorzata Bruj, Krzysztof M. Krupiński

Abstract


Stanowisko kopalnych osadów biogenicznych Żeliszew leży w strefie maksymalnego zasięgu zlodowacenia warty. Osady jeziorne wypełniają niewielkie zagłębienie bezodpływowe zlokalizowane w obrębie wysoczyzny polodowcowej (Wysoczyzna Siedlecka). Osady te są reprezentowane przez: wapienne osady jeziorne, torfy i czarne namuły ze znaczną zawartością substancji organicznej. W ich palinostratygrafii wydzielono 10 lokalnych poziomów. Odzwierciedlają one sukcesję pyłkową schyłku interglacjału eemskiego, zlodowacenia warty i początku zlodowacenia wisły. Obecne w Żeliszewie osady biogeniczne akumulacji jeziornej dowodzą istnienia w tym rejonie pojezierza eemskiego.

ORGANIC LAKE SEDIMENTS OF THE EEMIAN INTERGLACIAL AT ŻELISZEW (SIEDLCE UPLAND, EASTERN POLAND)

Summary
The Żeliszew site with organic lake sediments is located within an area of maximum extent of the Warta Glaciation ice sheet. Lake sediments consist of gyttja, peats and organic muds, filling a small depression on a morainic upland (Siedlce Upland). Ten local pollen assemblage zones represent the late Warta Glaciation the Eemian Interglacial, and the early Vistulian Glaciation. The Żeliszew biogenic sediments indicate the presence of lakeland in this area during the Eemian Interglacial.

Full Text:

PDF (Polish)