Mapa strukturalna spągu kompleksu osadowego w rejonie Chełm Lubelski-Krasnystaw

Marek Haber

Abstract


Konstrukcję mapy spągu kompleksu osadowego oparto o kompleksową interpretację geofizyczną, w której wykorzystano sieć dziewięciu głębokościowych przekrojów sejsmicznych. Identyfikację szczegółów tektoniki wybranych poziomów litostratygraficznych umożliwiło dwuwymiarowe modelowanie grawimetryczne wsparte otworami wiertniczymi w granicach ich zasięgu głębokościowego. Pozwoliło to na zestawienie mapy powierzchni rozdziału pozostającej już poza ich zasięgiem. Zaproponowano hipotetyczną postać skośnego nasunięcia Rejowca jako nadzwyczajnego elementu tektonicznego, który traktowany był do tej pory jako antyklina. Określono podstawę zrębowej struktury Trawniki-Małochwiej i wykazano prawdopodobieństwo poprzecznego zuskokowania dyslokacyjnej strefy Wieprza. Strefa ta rozdziela dwie główne formy tektoniczne sygnalizując możliwość jej związku z tektoniką przesuwczą. Wskazano na odrębność tektoniczną obszaru leżącego na zachód od zrębu Trawnik, który należy odnieść do rowu lubelskiego o zwiększonej sylursko-dewońskiej subsydencji. Zmodyfikowano też układ intruzywnych przejawów wulkanizmu przeddewońskiego w rejonie Chełma i Rejowca.

STRUCTURAL MAP OF BOTTOM SURFACE OF SEDIMENTARY COMPLEX IN THE CHEŁM LUBELSKI–KRASNYSTAW AREA (EASTERN POLAND)

Summary
Map of bottom surface of a sedimentary complex was derived from multitask geophysical interpretation based on nine lines arranged in a network system. Tectonic details in selected lithostratigraphic beds were identified by using a deep seismic cross-section and the 2D gravimetric modeling within borehole profiles. The hypothetical skew Rejowiec overthrust was proposed as an extraordinary tectonic element known as an anticline so far. The base of the Trawniki–Małochwiej horst was determined, and the inferred transversal faulting of the Wieprz fault zone was demonstrated. This zone separates two main tectonic structures which may have been linked to strike-slip tectonics. Moreover, the area located west of the Trawniki Horst was indicated as a separate region which may belong to the Lublin Graben featured by increased Silurian–Devonian subsidence. The system of intrusion symptoms assigned to pre-Devonian volcanism in the Chełm and Rejowiec area was modified too.

Full Text:

PDF (Polish)