Uwzględnienie prędkości DMO w konstrukcji modelu prędkościowego w celu poprawienia odzwierciedlenia budowy strukturalnej zapadliska przedkarpackiego (na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D)

Krzysztof Dzwinel, Anna Haber, Jolanta Raczyńska

Abstrakt


Użycie przy budowie modelu głębokościowego prędkości składania, prędkości DMO, daje nam więcej informacji o rozkładzie stref anomalnych prędkości (związanych zarówno ze stratygrafią jak i zmianami facjalnymi), niż informacje pochodzące jedynie z otworów. Zadanie prędkości na etapie standardowego processingu jest przede wszystkim związane z jakością sejsmiki w domenie czasu (ciągłością, siłą refleksu, redukcją szumów, dobrym umiejscowieniem reflektora). Duża liczba punktów analiz prędkości i ich usytuowanie w pobliżu otworów daje możliwość kalibracji tych pomiarów danymi pomierzonymi bezpośrednio w otworach, a to z kolei umożliwia bardziej obiektywną (opartą na wynikach pomiarowych) konwersję czasowo-głębokościową. Dodatkowo prawdopodobieństwo wytypowania miejsc występowania węglowodorów zwiększają analizy atrybutów. Poniżej przedstawiono problem wykorzystania prędkości DMO w rejonie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3D.

DMO VELOCITY AS AN AID IN CONSTRUCTING VELOCITY MODEL FOR IMPROVING AN IMAGE OF CARPATHIAN FOREDEEP STRUCTURES (SURVEY RUDKA 3D— SE POLAND)

Summary
Stacking velocities (DMO velocities) were used in order to build a more accurate velocity–depth model. The previous approach based only on borehole data could not give any information on the distribution pattern of velocity anomaly zones (associated with stratigraphic and facies changes). This new information turned out to be valuable even though a basic primary function of stacking velocities is to improve the quality of seismic time section in terms of continuity, reflection strengths, noise attenuation and good (real) location of reflectors. A large number of velocity analysis points and their locations near boreholes enables to calibrate stacking velocities by comparing those obtained from direct measurements in boreholes. The results of performed measurements indicated that a time–depth conversion is more objective. In addition, the analysis of seismic attributes increases the probability of hydrocarbon location pinpointing. An example of using DMO velocities in the area of the Rudka 3D seismic project is presented.

Pełny tekst:

PDF