Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych

Kazimierz Żytko, Tomasz Malata

Abstract


Kredowo-paleogeński flisz jednostki Obidowej-Słopnic (OS) był uważany dotychczas za przedłużenie płaszczowiny dukielskiej pod przykryciem płaszczowiny magurskiej. Obecna analiza tego fliszu w profilach kilku otworów wskazuje, że jest to raczej przedłużenie jednostki skolskiej (SK). Sukcesja OS ma cechy fliszu SK, jak dolnosenoński piaszczysty flisz, charakterystyczne zlepieńce z klastami czarnych łupków (zlepieńce z Makówki), ciemne mułowce z egzotykami (iły babickie) i piaskowce glaukonitowe paleocenu (piaskowce z Jamny). Klasty czarnych łupków dolnej kredy występują w utworach górnej kredy obu sukcesji - OS i SK. Zapis gamma i neutron-gamma dolnej granicy warstw z Rdzawki wskazuje, że odpowiadają one dolnooligoceńskim warstwom menilitowym (nie są „czarnym eocenem”). W warstwach krośnieńskich sukcesji OS są obecne duże olistolity starszego fliszu. Warstwy te są odsłonięte w oknie Mszany Dolnej i być może przypienińskich odsłonięciach stektonizowanych mioceńskich utworów. Wskazuje na to stektonizowany flisz tego wieku stwierdzony w głębokiej części otworu NT1 (nieznany poza jednostką skolską w Karpatach zewnętrznych). Jednostka SK/OS zbliża się skośnie do pienińskiego pasa skałkowego koło Nowego Targu

PALEOGEOGRAPHY OF FLYSCH OF THE OBIDOWA–SŁOPNICE UNIT IN THE OUTER CARPATHIAN BASIN (SE POLAND)

Summary
The Cretaceous–Paleogene flysch of the Obidowa–S³opnice unit (OS) was recognized as an extension of the Dukla unit below the Magura Nappe. The recent analysis of selected borehole profiles seems to indicate a section forming an additional length of the Skole unit (SK). The OS succession shows features of the SK flysch, such as lower Senonian sandy flysch, characteristic conglomerates with black shale clasts (Makówka conglomerates), dark mudstones with exotics (Babica clays), and Paleocene glauconitic sandstones (Jamna sandstones). The Lower Cretaceous black shale clasts occur in both OS and SK successions. Gamma and neutron-gamma records of the lower boundary of the Rdzawka beds indicated that these beds are referred to the lower Oligocene Menilite beds, but not to the “black Eocene”. The Krosno beds of the OS succession contain slumps and olistoliths of the older flysch. These beds are exposed in the Mszana Dolna tectonic window and presumably in the peri-Pieniny outcrops of tectonized lower Miocene deposits. This conclusion is supported by the presence of coeval flysch in a deep part of borehole NT1. The SK/OS unit obliquely approaches the Pieniny Klippen Belt near Nowy Targ.

Full Text:

PDF (Polish)